นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

1.1 ขอต้อนรับสู่ Yougoods เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย You and earth (Thailand) co.,ltd และบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) Yougoods ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ (“ผู้ใช้” หมายถึง ทั้งผู้ใช้ที่มีบัญชีและไม่ได้มีบัญชีในการใช้งานเว็บไซต์ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้” “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้คุณทราบถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้หรือข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราตามขั้นตอน ในส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.2 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เป็นครั้งคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวิธีการใช้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ส่งผลกระทบต่อท่าน ท่านจะได้รับการติดต่อผ่านช่องทางที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบอย่างชัดเจนบนหน้าบริการหรือส่งอีเมล์ให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.3 ในการใช้บริการการลงทะเบียนบัญชีกับเรา เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือเข้าถึงบริการ คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยินยอมโปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้

2. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด?

2.1 เราจะ/อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:
(ก) เมื่อคุณได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา หรือลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา
(ข) เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร
(ค) เมื่อคุณทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างคุณกับเราหรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
(ง) เมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์
(จ) เมื่อคุณเชื่อมโยงบัญชีเรากับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (“Social Media Account”) ภายใต้นโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการฟีเจอร์นั้นๆ
(ฉ) เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้อ้างไว้โดยละเอียดและเป็นเพียงตัวอย่างทั่วบางส่วนในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ

3. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เราเก็บรวบรวม:
 • ชื่อ
 • ที่อยู่อีเมล์
 • วันเกิด
 • ที่อยู่สำหรับจัดส่งผลิตภัณฑ์
 • รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน
 • หมายเลขติดต่อ
 • เพศ
 • ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • รูปภาพ หรือ เสียงหรือวิดีโอบันทึก ที่คุณได้เปิดเผยหรือแชร์ให้แก่เรา
 • ข้อมูลธุรกรรมและการเข้าใช้งาน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดข้อมูลการค้นหารายการผลิตภัณฑ์ รายการคำสั่งซื้อ ข้อมูลการเข้าชมสื่อโฆษณาและเนื้อหาบนเว็บไซต์ และข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณ
 • ข้อมูลตำแหน่ง
 • ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณเป็นผู้ให้แก่เราผ่านทางเว็บไซต์

3.2 คุณตกลงว่าจะไม่ส่งมอบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องให้แก่เรา และเราสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ส่งมอบเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดเพื่อการยืนยันข้อมูลที่คุณได้ให้แก่เราตามที่เราเห็นสมควร

3.3 ในกรณีที่คุณลงทะเบียนเข้าเป็นผู้ใช้บริการของเว็บไซต์เราผ่านทางบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (“Social Media Account”) หรือเชื่อมโยงบัญชี Yougoods กับ Social Media Account ของคุณ เราอาจเข้าถึงข้อมูลของคุณที่คุณได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการ Social Media Account ของคุณโดยสมัครใจภายใต้นโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการนั้น โดยเราจะจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนฉบับนี้เสมอ

3.4 หากคุณไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจจะยกเลิกการให้บริการแก่คุณ

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น

4.1 ในการเข้าถึงเว็บเว็บไซต์ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลซึ่งอาจมีข้อมูลของคุณซึ่งจะถูกบันทึกไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเรา ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของคุณ (Internet Protocol/IP address) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ สิ่งบ่งชี้เฉพาะของอุปกรณ์ (unique device identifier/UDID) สิ่งบ่งชี้ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile equipment identifier/MEID) ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณที่อยู่เว็บเพจที่อ้างอิง (ถ้ามี) หน้าที่คุณเข้าชมผ่านบนเว็บเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา และเวลาที่เข้าชม และบางครั้งอาจรวมถึง “คุกกี้” (ซึ่งคุณสามารถปิดการใช้งานได้โดยการตั้งค่าการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ) เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ

5. คุกกี้

5.1 เรา หรือบุคคลอื่นผู้ให้บริการในนามของเรา และบริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาของเรา อาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือฟีเจอร์อื่นๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้เราหรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือเปิดเผยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา ซึ่งฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรามอบบริการและฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้ ซึ่งรวมถึงการทำโฆษณาติดตามลูกค้า “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณซึ่งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ วิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือเว็บไซต์ จำนวนผู้ใช้ และกิจกรรมอื่นๆภายในเว็บไซต์ของเรา

5.2 คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการได้

6. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์การใช้

6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านหรือทางบุคคลภายนอกอาจถูกใช้เพื่อบางวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ซื้อ

(1) การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านสำหรับสินค้า
 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่ท่านยื่นผ่านทางเว็บไซต์
 • เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (อาทิ ผู้ขาย) สำหรับการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (อาทิ กรมศุลกากร)
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงสถานะการจัดส่งสินค้า เพื่อให้บริการการดูแลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
 • เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมการชำระเงิน (รวมทั้ง การชำระเงินโดยบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร การชำระเงินโดยไม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การโอนเงิน) ซึ่งเกี่ยวกับการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับท่าน และ/หรือ บริการที่ท่านใช้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามธุรกรรมการชำระเงินของท่าน เราจะต้องโอนข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายนอก อาทิ ผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา
(2) การให้บริการ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้บริการหรือเข้าใช้เว็บไซต์
 • เพื่อดูแลจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่าน (หากมี)
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงสถานะการจัดส่งสินค้า เพื่อให้บริการการดูแลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
 • เพื่อแสดงชื่อ ชื่อผู้ใช้ หรือรายละเอียดผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ (รวมถึงรีวิวใดๆ ที่ท่านอาจโพสต์)
 • เพื่อตอบปัญหา ความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งของท่าน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านทางผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของเรา
 • เพื่อแสดงคะแนนบนตารางคะแนนบนเว็บไซต์สำหรับแคมเปญ เกมส์โทรศัพท์มือถือหรือกิจกรรมอื่นใด
(3) การตลาดและการโฆษณา
 • เพื่อให้ข้อมูลที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ท่าน หรือที่ท่านได้ร้องขอจากเรา
 • เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราหรือของผู้ขายสินค้าและบริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเราบนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว
 • เพื่อทำการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับบริการของเราและใช้ข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา เช่น เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (รวมถึงเนื้อหาวิดีโอ) ที่ท่านได้อัปโหลดหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และอาจแบ่งปันโดยสาธารณชน (การกระทำอย่างหลังนี้ไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของเรา) เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาการโฆษณาและแคมเปญทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของเว็บไซต์
(4) การวิเคราะห์ ค้นคว้า การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนา
 • เพื่อทำความข้าใจประสบการณ์การใช้บริการของผู้ใช้งานของท่าน เกี่ยวกับการบริการและเว็บไซต์
 • เพื่อพัฒนาการออกแบบหรือเนื้อหาของหน้าแสดงเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ และเพื่อการปรับแต่งเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ใช้งาน
 • เพื่อระบุตัวตนของผู้เข้าใช้เว็บไซต์
 • เพื่อทำการสำรวจความเห็น รวมถึงการค้นคว้าจากข้อมูลพื้นฐานและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
 • เพื่อพัฒนาคุณสมบัติการใช้งานเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา (ไม่ว่าให้กับเราโดยตรงหรือให้กับบุคคลที่สาม) เพื่อให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสม และ/หรือ เกี่ยวข้องกับท่านมากขึ้น
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบและค้นคว้า ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มการใช้งาน
 • เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของเราเพิ่มเติม และ
 • เพื่อรู้จักผู้ซื้อของเราให้มากขึ้น
(5) อื่นๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ และ
 • เพื่อดำเนินกระบวนการเลือกอัตโนมัติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวข้างต้น

(ข) ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ขาย

(1) การให้บริการ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกการใช้บริการของท่าน หรือการเข้าใช้เว็บไซต์
 • เพื่อจัดส่ง หรือส่งสินค้าที่ท่านจัดจำหน่าย หรือจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (อาทิ กรมศุลกากร)
 • เพื่อตอบปัญหา ความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งของท่าน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านทางตัวแทนด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกของเรา
 • เพื่อตรวจสอบเอกสารที่ท่านนำส่ง และเพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครเข้ามาเป็นผู้ขายกับเราบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงเพื่อการทดสอบทางเทคโนโลยีเพื่อให้การสมัครเข้าใช้งานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านที่มีกับเรา
 • เพื่อแสดงชื่อ ชื่อผู้ใช้ หรือข้อมูลของท่านบนเว็บไซต์
 • เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน (รวมทั้ง การชำระเงินโดยบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร การชำระเงินโดยไม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การโอนเงิน) ซึ่งเกี่ยวกับการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับท่าน และ/หรือ บริการที่ท่านใช้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามธุรกรรมการชำระเงินของท่าน เราจะต้องโอนข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายนอก อาทิ ผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา
 • เพื่อให้บริการการขนส่งเพิ่มเติมใดๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการจัดส่งไม่สำเร็จ หรือการคืนสินค้าโดยลูกค้า และ/หรือเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าไปยังท่าน ซึ่งอาจดำเนินการโดยผู้ขนส่ง
(2) การตลาดและการโฆษณา
 • เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดและการส่งเสริมการขายซึ่งเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว และ/หรือเพื่อช่วยเหลือเราในการทำการตลาดและการโฆษณา
(3) การวิเคราะห์ ค้นคว้า การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนา
 • เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์
 • เพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการและเว็บไซต์
 • เพื่อพัฒนาการออกแบบหรือเนื้อหาของหน้าแสดงเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ และเพื่อการปรับแต่งเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ใช้งาน
 • เพื่อพัฒนาคุณสมบัติการใช้งานเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา (ไม่ว่าให้กับเราโดยตรงหรือให้กับบุคคลที่สาม) เพื่อให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสม และ/หรือ เกี่ยวข้องกับท่านมากขึ้น และ
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบและค้นคว้า ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มการใช้งาน
 • เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของเราเพิ่มเติม และ
 • เพื่อรู้จักผู้ขายของเราให้มากขึ้น
(4) อื่นๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เราได้รับการให้ความยินยอมจากท่าน และ/หรือเพื่อดำเนินกระบวนการเลือกอัตโนมัติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวข้างต้น

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลใดบ้าง

6.2 เราอาจแบ่งปัน (หรือ อนุญาตให้ทำการแบ่งปัน) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ บุคคลภายนอก และ/หรือ บริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุด้านบน โดยบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือดังกล่าวอาจจะตั้งอยู่ในหรือนอกนอกราชอาณาจักรของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
(1) ผู้ให้บริการ (อาทิ ตัวแทน ผู้ขาย คู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับเหมาและหุ้นส่วน) เกี่ยวกับบริการต่างๆ อาทิ บริการชำระเงิน ระบบการขนส่งและการส่งสินค้า การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยตลาดและลูกค้า การทำแบบสอบถาม สื่อสังคมออนไลน์ การบริการลูกค้า บริการติดตั้ง ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บโฮสติ้ง เป็นต้น
(2) ผู้ให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว และ ผู้ใช้งานอื่น ของเว็บไซต์ หรือผู้ใช้บริการอื่น

6.3 ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังกล่าว เราจะใช้ความพยายามในการทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอก และบริษัทในเครือของเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

6.4 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อ การควบรวมและการซื้อกิจการไม่ว่าส่วนใดของธุรกิจของเรา ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เราได้ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

6.5 เราอาจโอนหรืออนุญาตให้ทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ดีเราจะไม่โอนหรือหรืออนุญาตให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกราชอาณาจักรเว้นเสียแต่ว่าการโอนข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย

6.6 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการภายนอกของเรา หรือบริษัทในเครือของเรา (อาทิ ผู้ให้บริการการชำระเงิน) เพื่อให้ผู้ให้บริการหรือบริษัทในเครือเหล่านั้นสามารถเสนอบริการต่างๆ แก่ท่านได้นอกเหนือจากบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและเว็บไซต์ของเรา การที่ท่านให้ความยินยอมและเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอก หรือบริษัทในเครือของเราให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งจะได้ตกลงร่วมกันระหว่างท่านและผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือของเราดังกล่าว เมื่อท่านได้ยอมรับการใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือของเรา การเก็บ ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา โอน หรือการประมวลผลข้อมูลของท่าน (รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลใดๆ ของท่านที่เราได้เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกและบริษัทในเครือดังกล่าว) จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือของเราดังกล่าว ซึ่งถือว่าผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านตกลงว่าจะส่งคำถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการยอมรับ หรือการใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอก หรือบริษัทในเครือของเราดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น

7. ความคุ้มครองและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างสมบูรณ์

7.2 เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า
i) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป
ii) ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป
iii) ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป หากคุณหยุดการใช้งานเว็บไซต์ หรือสิทธิการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของคุณถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลง เราอาจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอก

8.1 เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยเว็บเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บเว็บไซต์ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บเว็บไซต์ และให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google ยังอาจส่งข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือเมื่อบุคคลภายนอกดังกล่าวดำเนินการประมวลผลข้อมูลในนามของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นที่ Google เก็บรักษาไว้

8.2 เราและบุคคลภายนอก อาจให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในบางคราวเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการหรือใช้งานผ่านบริการ แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจเข้าถึงโดยแยกกัน และอนุญาตให้บุคคลภายนอกเรียกดูข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ ได้แก่ ชื่อ ID ผู้ใช้ และที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือข้อมูลอื่นใด เช่น คุกกี้ ที่คุณอาจได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือที่แอปพลิเคชันหรือเว็บเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้ติดตั้งไว้ให้แก่คุณ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอกโดยตรง ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกที่จัดหามาผ่านแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Yougoods หรือ Yougoods ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวบนเว็บเว็บไซต์เหล่านั้นหรือเว็บเว็บไซต์อื่นๆ

9. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

9.1 เราไม่รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่นที่คุณให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะมีความปลอดภัย เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว และต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอเสนอให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่คุณให้นั้นจะถูกนำไปเข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้เข้าถึงได้เฉพาะตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น

9.2 ด้วยความพยายามที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่คุณ เราอาจเลือกเว็บเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงหรือติดตั้งภายในเว็บไซต์ เรายังอาจเข้าร่วมในการพัฒนาแบรนด์ร่วมหรือสร้างความสัมพันธ์อื่นใด เพื่อนำเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ และ/หรือบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชม เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและการจัดการด้านความปลอดภัยแยกต่างหากแบบอิสระ แม้ว่าบุคคลภายนอกจะมีความเกี่ยวข้องกับเรา แต่เราไม่มีสิทธิในการควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ เนื่องจากแต่ละเว็บไซต์จะมีข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกต่างหากเป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นจากหุ้นส่วนที่มีแบรนด์ร่วมกับเราหรือเว็บเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (แม้ว่าจะนำเสนอในหรือผ่านเว็บเว็บไซต์ของเรา) อาจไม่ได้รับมาจากเรา

9.3 ดังนั้นเราจึงไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการไม่ได้รับความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณ และให้คุณเข้าใช้งานด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง อย่างไรก็ตาม เราต้องการปกป้องความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และลิงก์ที่อยู่ในแต่ละเว็บไซต์ของเรา และรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หากลิงก์เฉพาะไม่ทำงาน)

10. มีคำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียน โปรดติดต่อเรา

10.1 หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา หรือเกี่ยวกับการจัดการบริการ โปรดติดต่อเราทันทีที่: support-th@yougoods.shop

10.2 หากคุณมีคำร้องเรียนหรือ ข้อข้องใจ เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือเกี่ยวกับวิธีที่เรา ปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราขอให้คุณติดต่อมาที่เราเพื่อแจ้งคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจของคุณ โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ เพื่อแจ้งคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจได้ที่ อีเมล์: support-th@yougoods.shop และส่งถึง “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Officer)”

11. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านเงื่อนไขการให้การบริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดการรับผิดที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2564

MenuCart